top of page

Dyscyplina

Kierowanie klasą - dyscyplina w klasie 

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy

i psycholodzy szkolni.Cele:

 • Dostarczenie wiedzy o kluczowych elementach związanych
  z kierowaniem klasą;

 • Nabycie umiejętności diagnozowania źródeł pojawiania się zachowań naruszających dyscyplinę,

 • Nabycie umiejętności dobierania i stosowania poszczególnych technik dyscyplinujących,

Treści: 1. Zachowania naruszające dyscyplinę – definiowanie (zachowania, które wymagają natychmiastowej interwencji nauczyciela).

 2. Źródła niewłaściwych zachowań.

 3. Rola nauczyciela w przygotowaniu klasy do nauki i dyscypliny (przygotowanie sali lekcyjnej, przygotowanie klasy jako zespołu, kontinuum pracy nauczyciela - KPN)

 4. Metody i techniki reagowania w sytuacjach naruszających dyscyplinę (komunikacja niewerbalna, reagowanie w sytuacjach konfrontacji, konsekwencje i ich skuteczność). 

 5. Szkolny system dyscyplinarny (SSD).20/30/40 godzin dydaktycznych

Jak pracować z trudną klasą - nowy start

 Odbiorcy: Nauczyciele, wychowawcy klas i świetlic socjoterapeutycznych, psycholodzy i pedagodzy szkolniCele: • Nabycie wiedzy z zakresu przyczyn powstawania problemów
  w klasach

 • Nabycie umiejętności adekwatnej reakcji w zależności
  od problemu w klasie

 • Nabycie umiejętności zastosowania metody nowego startuTreści: 1. Procesy grupowe w klasie i ich konsekwencje.

 2. Pierwotne i wtórne problemy z zachowaniem uczniów.

 3. Metoda nowego startu Billa Rogersa. 

 4. Techniki radzenia sobie ze zdenerwowaniem. 6/10/15 godzin dydaktycznych

Program nauki zachowania (PNZ)​Uczestnicy: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkół podstawowych.​

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie filozofii, procedur i narzędzi programu PNZ

 • Rozwinięcie umiejętności przydatnych dla realizacji programu


Treści: • Podstawy teoretyczne i filozofia programu PNZ

 • Współczesne modele działań profilaktycznych (w kontekście programu)

 • Podstawowe elementy i cechy programu PNZ (cykl dzienny, cykl tygodniowy)

 • Charakterystyka uczniów, dla których opracowany został program PNZ (dobór uczniów do programu)

 • Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami (na różnych etapach cyklu dziennego)

 • Organizacja i zadania zespołu kierującego programem

 • Ocena działania programu​

Więcej informacji nt. Programu Nauki Zachowania na stronie: www.programnaukizachowania.pl

6/10/15/20 godzin dydaktycznych

Funkcjonalna Analiza Zachowania (FAZ) - gdy nic nie działa

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy

i psycholodzy szkolni.Cele: • Dostarczenie wiedzy o kluczowych elementach Funkcjonalnej analizy zachowania,

 • Nabycie umiejętności diagnozowania źródeł, czynników pojawiania się zachowań niewłaściwych,

 • Nabycie umiejętności budowania celowanych interwencji wychowawczych.​Treści:​ 1. FAZ jako podejście profesjonalne w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych w szkole.

 2. FAZ w polityce szkoły.

 3. Zespoły interdyscyplinarne w procesie FAZ.

 4. Elementy FAZ: 
   

 • Identyfikacja problemu:

- sporządzanie listy zachowań stwarzających problem,
- wybieranie docelowego zachowania,
- definiowanie zachowań stanowiących cel interwencji,
- pomiar zachowań docelowych. • Badanie i analiza problemu:

- rozpoznanie warunków, które pozwalają przewidzieć zachowanie,
- zidentyfikowanie deficytów umiejętności i intencji komunikacyjnych,
- tworzenie teorii funkcjonalnej,
- rozpoznanie zachowań zamiennych, okresów wolnych od problemu i potencjalne czynniki motywujące. • Strategie analizy – narzędzia badawczej:

- powody dla monitorowania zachowania,
- wybór procedury pomiarowej i procedur monitorowania. • Tworzenie i wprowadzanie w życie planu interwencji:

- powiązanie analizy z interwencją,
- modyfikowanie zwiastunów – prognostyków zachowania,
- koncentracja na deficytach umiejętności i intencjach komunikacyjnych,
- modyfikowanie podtrzymujących konsekwencji. • Ocena planu interwencji:

- ocena integralności interwencji,
- gromadzenie za pomocą monitorowania rezultatów interwencji, zaznaczenie postępów na diagramie. • Przeprowadzenie oceny podsumowującej.

20 godzin dydaktycznych

Szkolny System Dyscyplinarny (SSD)
Cele: • Ochrona uczniów w klasie, którym niewłaściwe zachowanie rówieśników odbiera prawo do nauki

 • Zbudowanie kompleksowego systemu pomocy uczniom, którzy mają problemy z zachowaniem

 • Stworzenie jasny systemu opartego na konsekwencjach pozytywnych i negatywnychTreści:

Szkolny System Dyscyplinarny (SSD) jest szkolną polityką wobec zachowań naruszających dyscyplinę. Jasno określa właściwe

i niewłaściwe zachowania uczniów oraz działania, jakie może podejmować nauczyciel.


Głównym celem tworzenia SSD jest zapewnienie uczniom warunków do pełnego korzystania z prawa do nauki. Natomiast nauczycielom pozwala w pełni wykorzystać czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne.


W jakiej sytuacji jest potrzeby SSD? Gdy wszelkie metody i techniki ustanawiania granic zawiodą, złe zachowanie ucznia nie zostanie powstrzymane i uczeń nadal podejmuje działania, które zakłócają proces nauczania, być może nadszedł czas na szukanie pomocy

z zewnątrz. Pierwszym krokiem prowadzącym do zastosowania SSD jest przyznanie, że niektóre zachowania podejmowane przez ucznia wykraczają poza możliwości pracy w klasie. Sytuacja wymaga podjęcia jawnych działań wobec nieodpowiednio zachowującego się dziecka, które odrzuciło próby rozwiązania problemu w cztery oczy. Być może będzie konieczne odizolowanie ucznia lub szukanie pomocy u innych specjalistów spoza klasy.


SSD jest procesem działania od minimum władzy jaką posiada szkoła do maksimum. Składa się z trzech części: Profesjonalnego podejścia do rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych, ogólnoszkolnego systemu motywacyjnego i systemu administracyjno – prawnego.

1. Podejście profesjonalne (20 godzin warsztatów).


Jest to pierwszy etap pracy z uczniem. Techniką wykorzystywaną do pracy profesjonalnej jest metoda Funkcjonalnej Analizy Zachowania – FAZ, która jest oparta na pracy zespołowej przynoszącej dużo lepsze efekty niż praca indywidualna.

Proces FAZ koncentruje się na zidentyfikowaniu ważnych warunków w otoczeniu, które wpływają na zachowanie ucznia i na zmianie tych warunków poprzez stworzenie i wprowadzenie w życie behawioralnego planu interwencyjnego (BPI).

Zgodnie z najnowszym podejściem do FAZ, w celu zredukowania problematycznego zachowania ucznia staramy się zidentyfikować w klasie warunki podlegające zmianie. Ponadto zmienne, które niełatwo zmienić – te znajdujące się w dziecku lub poza klasą – zostają także zidentyfikowane i kiedy to możliwe, poszukuje się przystosowań do tych przewidywanych warunków.


FAZ pozwala na postawienie diagnozy i znalezienie właściwego rozwiązania problemu, co niesie za sobą dużo większą skuteczność oddziaływań niż praca na „chybił – trafił”. Badania pokazują, że praca tą metodą daję od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu procent skuteczności interwencji.

Praca metodą FAZ może być elementem systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. 2. Szkolny system motywacyjny (10 godzin warsztatów)


Doświadczenia nauczycieli i dyrektorów szkół pokazują, że
w szkołach brakuje systemów motywacyjnych. Mamy systemy kar

i nagród, jednak takie podejście nie pozwala objąć wszystkich uczniów, jedynie 10 -15%.

W szkołach mamy również do czynienia z systemem oceniania zachowania ucznia. A ten informuje tylko ucznia o tym, jak się zachowuje – nie uczy go właściwego zachowania. Obejmuje tylko uczniów najlepszych i uczniów sprawiających trudności, a pozostali nie są objęci działaniami wzmacniającymi pożądane zachowanie.

Podstawowym celem systemu motywacyjnego jest stworzenie takich warunków, które pozwolą uczniowi odnieść sukces i obejmują działaniem wszystkich uczniów w szkole. Poprzez szkolny system motywacyjny nauczyciele mogą angażować wszystkich uczniów dostarczać im pozytywnych wzmocnień, które są częste, proste

i łatwe do wprowadzenia.3. Podejście legalistyczne (10 godzin warsztatów).


Ten element szkolnego systemu dyscyplinarnego oparty jest 

na zasadach szkolnych i konsekwencjach logicznych nakładanych
na ucznia.


Pierwszym etapem jest jasne określenie niewłaściwych zachowań, następnie stworzenie listy zachowań, na które nauczyciel reaguje
w klasie, a które będą stanowić część konsekwencji na poziomie szkoły. W kolejnej części dzielimy zachowania na grupy zachowań: zakłócenia, wykroczenia, poważne wykroczenia. Kiedy już się uporamy, to przyporządkowujemy do niewłaściwych zachowań konsekwencje logiczne. Warsztat kończy się wypracowaniem projektu szkolnego systemu dyscyplinarnego dla danej placówki. 


Budowanie Szkolnego systemu dyscyplinarnego jest kontynuacja szkolenia „Kierowanie klasa – dyscyplina w klasie szkolne.10/20/40 godzin dydaktycznych

Jak pracować z trudną klasą - nowy start
Program nauki zachowania (PNZ)​
Funkcjonalna Analiza Zachowania (FAZ) - gdy nic nie działa
Szkolny System Dyscyplinarny (SSD)
bottom of page