top of page

Przeciwdziałanie agresji i przemocy 

Przemoc rówieśnicza
Radzenie sobie ze złością
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole 

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.Cele:

 • Dostarczenie najnowszej wiedzy o mechanizmach, funkcjach, pochodzeniu i środowiskowych   aspektach występowania zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

 • Nabycie praktycznych umiejętności reagowania w sytuacjach agresji i przemocy oraz budowania długofalowych strategii pracy   wychowawczej.

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności planowania, organizowania i wdrażania indywidualnych, klasowych i szkolnych   programów zapobiegania agresji i przemocy.

Treści:

 • Wiedza na temat zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej:
  definicja agresji i przemocy
  - rodzaje zachowań agresywnych
  - źródła agresji
  - mity o agresji i przemocy

 • Psychologiczny portret ofiary i sprawcy

 • Wpływ szkoły na zachowania agresywne

 • Rola nauczyciela w zapobieganiu zachowaniom agresywnym dzieci

 • Procedury postępowania w sytuacji występowania zachowań agresywnych:
  - reagowanie w sytuacji gorącej agresji
  - rozmowa ze sprawcą
  - rozmowa z ofiarą
  - konsekwencje i kary4/10/20 godzin dydaktycznych

Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej

 Odbiorcy: wychowawcy klas, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

 

Cele:

 • Dostarczenie najnowszej wiedzy o sytuacji przemocy rówieśniczej, jej uczestnikach i mechanizmach powstawania.

 • Zaznajomienie z filozofią i założeniami humanistycznych metody działania nauczycieli w sytuacji przemocy rówieśniczej.

 • Nabycie praktycznych umiejętności pracy z dziećmi  z wykorzystaniem omawianych metod.

 

Treści:

 • Charakterystyka sytuacji przemocy rówieśniczej.

 • Sytuacja psychologiczna uczestników w sytuacji przemocy.

 • Wpływ grupy na powstawanie przemocy.

 • Założenia i cele humanistycznych metod działania w sytuacji przemocy rówieśniczej.

 • Metoda „Wspólnej sprawy” (cele, zastosowanie, przeprowadzanie metody, skrypty rozmów z agresorami i ofiarami).

 • Metoda „Bez obwiniania” (cele, zastosowanie, kolejne kroki procedury).

 • Miejsce omawianych metod w systemie dyscyplinarnym szkoły.4/10/15 godzin dydaktycznych

Umiejętności radzenia sobie ze złościąUczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

Cele:

 • Dostarczenie najnowszej wiedzy o mechanizmach, typach i elementach składowych złości.

 • Przekazanie informacji o programach kontrolowania złości. 

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności w kontrolowaniu złości.


Treści:

 • Czym jest złość?

 • Dostępne programy kontrolowania złości.

 • Praca nad złością: 

  • Fizjologia złości

  • Potrzeba kontroli złości

  • Koszty złości

  • Rozumienie swojej złości

  • Umiejętności relaksacyjne

  • Irracjonalne myśli jako zapalniki przyczyniające się do złości

  • Co złość zniekształca

  • Tworzenie wspierających myśli

  • Wspierająca komunikacja

  • Kierowanie swoją złością

4/10/15/20 godzin dydaktycznych

bottom of page