top of page

Motywowanie uczniów do nauki i zamiany zachowania

Uczestnicy: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Cele:

- Uczestnik zna różnice pomiędzy motywacją zewnętrzną a wewnętrzną.

- Uczestnik wie, które metody uczenia najbardziej wspierają motywację uczniów.

- Uczestnik potrafi zastosować metody wzmacniające motywację to nauki i właściwego zachowania uczniów.

Treści:

- Czym różni się motywacja zewnętrzna od wewnętrznej.

- Cel, mistrzostwo i autonomia jako główne źródła motywacji wewnętrznej.

- Jaki wpływ na motywację ma poczucie własnej wartości?

- Jakie metody uczenia najbardziej wspierają motywację uczniów?

- Komunikacja motywująca.

- Klimat klasy i szkoły jako czynnik wspierający motywację do nauki i pracy nad zachowaniem uczniów. 

4/10/15/20 godzin dydaktycznych

bottom of page