top of page

ADHD - Praca z Dzieckiem Nadpobudliwym 

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i świetlic socjoterapeutycznych, psychologowie, pedagodzy.

Cele:

 • Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej.

 • Nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie (np.   klasie szkolnej), oraz w trakcie pracy z rodzicami dziecka.

 • Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych i z samymi dziećmi.

Treści:

 • Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - opis zjawiska

 • Model opieki terapeutycznej - sposób kierowania dziecka, na konsultację, oraz działania, 
  które można rozpocząć i kontynuować w szkole (piramida terapeutyczna).

 • System wsparcia dzieci z ADHD w szkole.

 • Praca w klasie z dzieckiem z ADHD.

 • Modyfikacja zachowań - system zasad i konsekwencji, wzmocnienia pozytywne,
  oraz zasady  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 • Jak pomóc rodzicom dziecka nadpobudliwego?

4/10/15/20 godzin dydaktycznych

bottom of page